”From waste to value”

Lag Future City med bidraget Waste to value hade äran att kamma hem vinsten i årets Hack4Gävle. Laget startades upp av tre tekniker/ingenjörer som med sina kunskaper inom förnybar energi ville göra verklighet av sina idéer inom samhällsbyggnation, berättar Nova Hedberg.
– Siffror och diagram översätts dock med fördel till svenska inför jurypresentationer och därmed charmade vi 3D-animatören på kontoret till att ansluta till laget. Den skriftliga kommunikationen löste sig vid ett digitalt mingel anordnat av FPX inför Hack4Gävle; här träffade de mig, kommunikatör och miljöstrategstudent, som sökte ett lag att förverkliga mina idéer med. Och med det var vi en fulländad kvintett redo att lösa problem.

– Det var otroligt uppfriskande att spendera ett dygn med en grupp där avsikten är att alla öser ur sig varenda inkommande idé. När man brainstormar på det viset – med människor av varierade bakgrunder, erfarenheter och kunskaper – ges varje yttrad tanke och idé en förgrenande potential att utvecklas vidare, utifrån varje enskild gruppmedlems utgångsläge. Om möjlighet ges så kommer vi utan tvekan att vilja medverka i flera framtida hack – kanske i nya grupper, för att se vilka banbrytande idéer som kan produceras i andra konstellationer.

– Vårt arbete genomsyrades i djup och bredd av teamwork, där alla deltagare bidrog med och lyssnade på varandras idéer så väl som ifrågasättanden. Samtidigt hade vi alla olika roller utifrån våra spetskompetenser. Peo, Thomas och Kjell satt på tunga tekniska kunskaper inom solenergi, vindkraft, vätgaslagring och mycket mer därtill. Nova hade insikt i miljöstrategiska aspekters helhet och omvandlade de tekniska specifikationerna till kommunikativ svenska. Mattias högklassiga 3D-animationer var pricken över i:et i att förmedla våra idéer – baserade på idag befintlig teknik – på bästa möjliga sätt. Kollektivet breddade helt enkelt hela utbudet och höjde prestandan på slutprodukten

–I vårt fall breddades idéerna över utmaningsgränserna och vårt bidrag blev sammanfattningsvis en helhetslösning för stadsdelen Näringen och ett transportsystem vars potential sträcker sig längre än bara Tolvfors–Gävle.

Nedan kan du läsa närmare om lagets vinnande förslag:

GAMMALT BLIR NYTT  – Den cirkulära stadsdelen

Byggnation
Omkring tio procent av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från byggverksamheten; det finns med andra ord mycket att vinna på restaurering och återbruk av gamla byggnader och när inte det går bör rivningsmaterial tas tillvara på för nybyggnationer. Trä, som är både förnybart och en naturlig kolsänka, ska vara förstahands val vid användning av jungfruligt material. Ännu viktigare är dock att bygga energieffektiva hus, såsom passivhus och plushus, vilket är det som verkligen drar ner på energiförbrukningen i det långa loppet.

Hustaken förses med solpaneler och med södervinklade pulpettak kan man utnyttja hela takytorna. Även husfasader med öster-, väster-, och söderläge kan kläs med solpaneler och uppnå närapå lika hög effekt. I en kustnära stadsdel som Näringen vore det oförlåtligt att inte ta vara på havsvindarnas energi; vertikalsnurror passar bäst i ett bostadsområde då de är både tysta och kompakta vindkraftverk. Vissa årstider och väder alstrar överskottsenergi, genom att lagra den detta lagras då som hydronanogas (HNG) – vilket ger en högre verkningsgrad än vid användandet av originell vätgas – och tas sedan till vara på under mörka, vindstilla tider.

Näringen 10:4
Den befintliga tegelbyggnaden på 17 002 kvm blir stadsdelens köpcenter. Här placeras mataffär tillsammans med andra butiker för vardagsbehov; café och restaurang; kontorslokaler, -hotell och andra umgängesytor. Tillsammans skapar detta ett satellitcentrum för de boende som minimerar behovet av transporter samtidigt som mobiliteten bevaras – eller till och med ökar.

Över hela taket anläggs ett växthus med hydroponisk odling vars skörd säljs i byggnadens mataffär. Konceptet finns på den svenska marknaden och kan anläggas, med eller utan fisk, i ett slutet ekosystem. Inuti växthuset anläggs en gemensam parkyta och restaurang som ger ”sommar året om”. Taket täcks med transparenta solpaneler och förser växthus så väl som köpcenter med elektricitet.

Näringen 22:2
För ett hållbart samhälle krävs hållbara människor; i den 6654 kvm stora byggnaden skapas därför ett hälsonav. En multi-sportarena med blandade aktiviteter för alla åldrar och funktionsvariationer anläggs tillsammans med ett hälsocenter och ett kulturcenter. Hälsocentral, apotek och alternativ hälsovård tillsammans med bibliotek, kulturcenter och fritidsverksamheter skapar förutsättningar för människor att hålla sig eller bli friska, lyckliga och engagerade boenden.

Utanför, och eventuellt ovanpå, byggnaden anläggs ytor för både organiserad och spontan lek och sport. En mindre scen ger lokala körer, orkestrar och band möjlighet att uppträda. Picknick- och grillplatser ger människor möjligheter att spendera mer tid utomhus och öppnar upp för att lära känna sina grannar. Stärkta band mellan boenden leder till ökad trygghet och minskad ensamhet.

Transport
Behovet av privatägd bil kan minskas på flera sätt och ett av dem är genom att erbjuda en jämförbar tillgång till alternativa transporter. Med en fordonspool på området som erbjuder bokning av olika sorters fordon kan de boende välja det transportalternativet som passar dem för tillfället utan att binda upp sig till vare sig bil, scooter eller cykel (el- eller vätgasdrivna). Carportar med integrerade solpaneler på taket genererar ytterst närproducerad el för fordonsladdning.

En annan väg till minskat bilbehov är genom minskat transportbehov. Genom att tillgodose de vanligaste vardagsbehoven på hemmaplan och tillgängliggöra kontorshotell i närmiljö så försvinner de största transportbehoven.

Kretsloppshus
Områdets gråvatten separeras från avloppsslam och återanvänds i toaletter för att tas tillvara på maximalt. Med en pyrolysanläggning kan avfall omvandlas till kol, pyrolysolja och pyrolysgas, med endast små mängder restavfall. Pyrolys av biomassa, och potentiellt avloppsslam, ger biokol vilket binder koldioxid i marken och blir stadsdelens naturliga gödsel. Samtidigt används olja och gas för uppvärmning av byggnader och vatten, eller anrikas till drivmedel. Genom HNG-förgasning katalyseras restavfallet energi- och kostnadsmässigt effektivt och kan bli nya råvaror.

För att skapa trygga miljöer utformas området med öppna ytor och bra belysning. Lyktstolpar med solceller genererar och lagrar sin egen el och tänds automatiskt när det skymmer. Stolparna kan också användas för kameraövervakning på potentiellt utsatta områden.

FRAMTIDENS MOBILITET  – Inga fotavtryck i luften
Transporter lämnar totalt ett enormt ekologiskt fotavtryck; i Sverige står de idag för en tredjedel av de territoriella växthusgasutsläppen. För att minska fotavtrycket samtidigt som vi gör resandet smidigare krävs grön el och tomma ytor – ser vi uppåt hittar vi båda. En linbana, i form av en gondolbana, mellan Tolvfors och centrala Gävle löser det uppkommande mobilitetsbehovet till och från det kommande området. Linbanor inskränker minimalt på städers redan etablerade infrastruktur och undgår att utsöndra hälsofarliga mikropartiklar genom däck- och vägslitage – en vinst för sjukvården och inte minst för invånarna. Likaså undgås behov av vägunderhåll.

Kollektivtransport
Linbanan är självförsörjande på el via solpaneler på gondolernas tak och vertikala vindkraftverk ovanpå tornen. Inuti tornen omvandlas överskottsel med elektrolys till vätgas. När behov uppstår transporteras vätgasen via rör i marken till generatorerna som driver linbanan.

Gondoler kan gå upp till 7,5 m/sek vilket ger en resa Tolvfors–Centrum (strax över 3 km fågelvägen) på cirka 7 minuter. Gondoler med kopplingsbar klämma kan vika av till ett sidospår vid hållplatserna, något som underlättar på flera områden: vid hållplatser kan hastigheten sänkas utan att påverka resterande gondoler vilket ger tid för individanpassad av- och påstigning och att fästa cykeln på utsidan av gondolen; antalet gondoler i trafik kan enkelt anpassas utifrån behov eftersom gondolerna kan avvika till en parkeringslina. Kopplingsbara klämmor gör det även lätt anlägga fler hållplatser längs banan, exempelvis vid sjukhuset och nya stadsdelen Näringen.

Utökning av en södergående linbana förbi industriområdet i Ersbo, till Microsoft och över E4:an till Hemlingby köpcentrum knyter samman flera viktiga områden i behov av starkare kollektivtrafik. Ifrån Microsoft kan man längsmed linbanan anlägga transport av överskottsvärme ifrån serverhallarna till Näringen för uppvärmning av bostäder och varmvatten.

Varutransport
Dagens varutransport till stadskärnan behöver moderniseras. I stället för att varje enskilt företag mottar egna varutransporter sampackas istället varorna och transporteras gemensamt med ellastbil. I Tolvfors anläggs en nod dit företagesvaror anländer. Efter sortering utifrån slutdestination avgår transporter med varor till olika butiksområden i stadskärnan. Färre halvfulla transporter kommer köras vilket leder till färre transporter totalt. Mindre tung trafik i staden leder till förbättrad säkerhet och hälsa för människor, samtidigt minskar trafikträngseln och vägunderlagen skonas.

Laget valde utmaningen Gammalt blir nytt + Framtidens mobilitet. Medlemmar i laget var:
Mattias Borg, ägare och 3D-animatör på Borg 3D
Nova Hedberg, kommunikatör och miljöstrategstudent
Peo Jonsson, country manager på K2 Systems GmbH
Thomas Lindh, regional sales på Krannich Solar Sweden
Kjell Lusth, CMT på HydroNano InfraPower

Pin It on Pinterest