Henrik Dahl, VD på FPX tar upp en artikel från The Economist 2017 där man fastslog att världens mest värdefulla resurs inte längre olja, utan data.
Allt sedan dess har det debatterats kraftfullt i både offentlig och privat sektor. På EU-nivå kan vi konstatera att OECD också pekar ut ett svindlande antal ökade miljarder i värde och samhällsnytta, om mer data tillgängliggörs.
Även på nationell nivå pekar det åt samma håll. När regeringen för en kort tid sedan gav Lantmäteriet uppdraget att utreda värdefulla datamängder visar slutrapporten på samma sak. I slutrapporten slår Lantmäteriet fast att tillgängliggörandet av särskilt värdefulla datamängder låser upp värden mellan 10-21 miljarder om året. 10-21 miljarder är ett värde som vida skulle överstiga de 550 miljoner som estimerats i inkomstbortfall ifall om datamängder öppnas upp. Värdet av data och data som strategisk resurs återspeglas också i näringslivet. Det är inte en slump att de fem högst värderade bolagen i världen, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet och Facebook,  är högkonsumenter eller högproducenter av data.

 

Pin It on Pinterest