En samhällsekonomisk nyttoanalys av tillgängliggörande av särskilt värdefulla data

Sverige har genom Lantmäteriets regeringsuppdrag tagit fram ett förslag på vilka datamängder som ur ett svenskt perspektiv är att betrakta som särskilt värdefulla.Totalt har 298 datamängder inom sex kategorier pekats ut. I vilken grad de föreslagna datamängderna är tillgängliga vid skrivande av denna rapport (mars 2020) varierar. Som en del i studien genomförs därför en analys av de föreslagna damängderna. Nyttoanalysen redovisar nyttan som uppstår i en situation där avgiftsbelagda (mars 2020) föreslagna datamängder blir fritt tillgängliga.

Läs rapporten här

FPX har under 2020 drivit projektet Affärsmodeller för data i offentlig sektor med syftet att ge stöd till organisationer inom den offentliga sektorn som startar projekt kopplade till IoT och IoT-data och har behov av att skapa affärsmodeller för projektets lösningar. 

Pin It on Pinterest