Vår omvärld

Aktörer i systemet


En översikt för dig som arbetar med att främja innovation och hållbart entreprenörskap. Syftet är att bidra till en överblick över vem som gör vad i innovationsstödsystemet. 

Våra regionala vänner

Sandbacka Science Park är en av Sveriges 30 science parks och Gävleborgs enda. Man arbetar med bredd och fungerar som förinkubator till den regionala inkubatorn för idéer som behöver prepareras för att komma in i inkubatorn. Man kan också bidra med spets via egen eller nätverkets spetskompetens kopplat till våra fokusområden. Syftet är att driva samhällsförändring baserat på de globala, nationella och lokala utmaningar som finns, skapa fler hållbara jobb och hållbara företag samt realisera fler innovationer i form av nya produkter, tjänster, service eller företag.

Propell erbjuder samverkan, coaching och mötesplats främst för innevånare i norra Hälsingland. Arbetar med inflöde av idéer till innovationsstödssystemet och med idéägare i mycket tidigare skeden. Arbetar med idéägare i tidigt skede. Movexum är vår högra hand, dit slussar vi människor som kommit lite längre med sina idéer. Propell är en del av RISE (Research Institutes of Sweden) och ingår i den regionala innovationsnoden för norra Hälsingland.

Atea är en av de ledande leverantörerna av it-infrastruktur i Norden och Baltikum, och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. 

Fiber Optic Valley (FOV) arbetar specifikt med hållbar digital transformation. Är en länk mellan akademi, forskningsinstitut, företag, offentlighet och civilsamhälle för att utveckla företag och organisationer i regionen. Bidrar med stöd för fler innovationer med fokus på att lösa samhällsutmaningar för en hållbar och digital omställning, (nationella, regionala, kommunala). Vi finns för att driva på samhällstransformation.

FindIT är ett kluster med spetskompetens inom industriell IT och digitalisering. Arbetar för att stärka konkurrenskraftenhos små och medelstora industriföretag. Genom samverkan ska FindIT arbeta för att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora industriföretag i region Gävleborg och Dalarna, med hjälp av digitalisering och industriell IT. FindIT arbetar för att stödja framväxten av nya företag, produkter, tjänster och metoder. Det övergripande målet är att genom FindITs katalyserande effekt säkerställa innovationssystemets funktionalitet för regional hållbar tillväxt. Fr.o.m hösten 2019 har två fokusområden vuxit fram fram allt tydligare: industrins nya digitala verktyg och digital säkerhet. Hållbar tillväxt i regionala värdekedjor, med IT som verktyg.

Knowit är ett konsultföretag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden: Experience, Insight och Solutions. Knowit grundades 1990 och har idag cirka 2 400 anställda representerade i de nordiska länderna och Tyskland med 14 orter i Sverige.

Föreningen MatVärden arbetar för att du som bor i Hälsingland och Gästrikland eller besöker vår region ska kunna ta del av den mat och dryck som produceras här. Vi arbetar för att livsmedelsproduktionen i vår region ska öka i både volym och kvalitet. Under fliken Hitta lokala livsmedel har vi samlat alla livsmedelsproducenter i vårt län. Här hittar du var du kan handla, uppleva och äta mat som är producerad i Hälsingland och Gästrikland. 
MatVärden driver just nu projektet Hållbar mat för framtiden (2018-2021).

Gävle Innovation Hub erbjuder samverkan, coaching och mötesplats främst för innevånare i östra Gästrikland. Arbetar med inflöde av idéer till innovationsstödssystemet och med idéägare i mycket tidigare skeden. Syftet är att hjälpa personer och organisationer med sina innovativa idéer i syfte att företag skapas och fler personer i sysselsättning. Ägs av Gävle kommun och RG.

Acceleratorn Hidden Dreams fokuserar på att hitta och lösa dolda problem i svenska organisationer och utveckla affärsidéer från medarbetarna inom företagen. Hidden Dreams representerar ett revolutionerande nytt sätt att titta på innovationsimplementering, där innovationer genereras och implementeras helt baserat på tjänstedesign.

Våra nationella vänner

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdraget att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vinnova arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Vinnova stimulerar samarbeten där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. Genom stöd från Vinnova får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

Internet of Things Sverige – IoT Sverige är ett program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt över hela landet. IoT i sig är ett samlingsbegrepp för saker som är uppkopplade och kan prata och dela med sig av viktig information till oss människor, en sammankoppling mellan vår fysiska och digitala värld helt enkelt. Det huvudsakliga målet med programmet är att hitta lösningar på gemensamma utmaningar framförallt inom den offentliga sektorn – i kommuner och regioner. Grundtanken är att bidra till ett bättre liv och en bättre välfärd för alla Sveriges invånare.

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Man representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Medlemmarna samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Lantmäteriet är en svensk förvaltningsmyndighet med uppgifter inom kartläggning och kartografi. Lantmäteriet kartlägger landet, avgränsar gränser och hjälper till att garantera ett säkert ägande av Sveriges fastigheter. De tillhandahåller också tjänster för ändringar av markgränser, samt hanterar ansökningar om registrerat ägande och säkerställer att ägarregistrering förs in i fastighetsregistret.

Syftet med Openhack är att dels visa människor som är intresserade av att utveckla lösningar hur de kan bidra till att göra skillnad både på lokal och global nivå med öppen källkodsutveckling som huvudverktygslåda, och dels visa biståndsorganisationer, statliga organisationer och privata aktörer hur tekniska volontärer kan vara en viktig del av deras arbete. Vi strävar efter att skapa en plattform för samarbete där organisationer och tekniska volontärer kan mötas, utbyta idéer och kunskap och bygga lösningar tillsammans.

DIGG är en ny myndighet, skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Diggs uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Vi ska också stötta regeringen med underlag och analyser.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation.

iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som med smart specialisering vill lyfta regioners styrkeområden. iHubs Sweden arbetar för samverkan inom olika innovationssystem och tillväxtområden. Vi är en samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som byggts upp inom Vinnovas Vinnväxtprogram. Men vi kopplar också upp mot andra noder och hubbar runt om i Sverige. Vi kallar det systeminnovation och systemacceleration.

ÖBO är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro kommun med tre dotterbolag. Koncernens uppdrag är att förse örebroarna med bra bostäder och man har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt i Örebro, i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom i kommunen. XXX KORT OM ÖBO OCH FPX

Våra internationella vänner

Digital Innovation Hubs (DIHs) in Europe. För att Europa ska kunna förbli konkurrenskraftigt internationellt måste alla ekonomiska sektorer kunna dra nytta av digital transformation. Kommissionen bygger på ett europeiskt nätverk av digitala innovationscentra och syftar till att hjälpa företag att förbättra sina processer, produkter och tjänster genom användning av digital teknik.

Genom det europeiska klusterexpertisprogrammet och andra aktiviteter för kapacitetsuppbyggnad stöder Europeiska kommissionen kompetensen inom klusterorganisationer och de tjänster som dessa intermediärer tillhandahåller till små och medelstora företag (SMF). EU arbetar också med det europeiska cluster excellence-initiativet som hanterar clusterbenchmarking och märkning i Europa. Dessa åtgärder stöder professionell klusterhantering för att skapa fler kluster i världsklass i hela Europa.

Nvidia är ett amerikanskt multinationellt teknologiföretag etablerat i Delaware och baserat i Santa Clara, Kalifornien. Företagets utveckling drivs av en omättlig efterfrågan på bättre 3D-grafik och den enorma omfattningen av spelmarknaden. NVIDIA har utvecklat GPU till en datorhjärna som fungerar precis vid den spännande skärningspunkten mellan virtuell verklighet, högpresterande dator och artificiell intelligens.

Bättre beslutsfattande med geografisk information. Esri Sweden är en del av den internationella koncernen S-GROUP. Esri är distributör för den världsledande GIS-plattform ArcGIS med 1 miljon användare i mer än 350 000 organisationer samt annan ledande GIS-mjukvara. Esri erbjuder också konsulttjänster, systemutveckling, användarsupport och kursaktiviteter.

Pin It on Pinterest