Triple I

Pilotprojekt för internationalisering av innovation och entreprenörskap

Triple I är ett pilotprojekt med syftet att att öka nyttan på nationell nivå av sådant som sker på regional nivå – och tvärtom. Tanken är att det samtidigt ska bidra till att öka svenskt deltagande i EU:s program för forskning och innovation.

Satsningar på innovation, entreprenörskap, internationalisering och företagande är nödvändiga för att möta samhällsutmaningar, nå de globala målen och bibehålla en långsiktigt hållbar konkurrenskraft i Sverige. För att sådana satsningar ska lyckas måste den regionala och den nationella nivån mötas och samverka i projekt, utveckling och forskning.

Regeringen har därför givit Vinnova i uppdrag att identifiera, tillämpa och sprida effektiva arbetssätt och processer så att innovationsinsatser på nationell och regional nivå bättre ska komplettera varandra  och att synergier mellan insatserna främjas.

Projektet Internationaliseringsarbete Triple I är en pilot finansierad inom det regeringsuppdraget där Sveriges starkaste regionala innovationsmiljöer samarbetar med globala företag, offentliga organisationer, entreprenörer, investerare och forskningsorganisationer. Uppdraget syftar till en nationell kraftsamling för att öka deltagandet i europeiska projekt för innovationsaktörer i Sverige.

FPX deltar i två av delprojekten: Internationaliseringsarbete Triple I iHubs Sweden ochTriple I Clusters of Sweden. 

Internationaliseringsarbete Triple I – iHubs Sweden

Projektet Triple I iHubs startades i maj och ska pågå i sex månader framåt. Det involverar alla innovationshubbar som ingår i samverkansplattformen iHubs Sweden och projektet har tilldelats 4,5 miljoner kronor i bidrag av Vinnova. Projektet har två övergripande mål:

  • Utveckla arbetssätt, metoder och verktyg som möjliggör för regionala aktörer att nyttja nationella och internationella satsningar och resurser. Dessa processer, metoder och verktyg ska utformas och tillgängliggöras så att de kan spridas till många, dvs kunna skalas genom väl definierade tjänster och kanaler.
  • Utforska hur regionala innovationsmiljöer tillsammans kan utveckla och stärka förmågor att leda missionsdrivna processer såväl nationellt som regionalt i syfte att skapa ökat deltagande av svenska aktörer i Horisont Europa, ett ramprogram för forskning och innovation som har en budget på över 95 miljarder euro och pågår fram till 2027. https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/ Med stöd av uppdraget ska minst två svenska innovationsaktörer delta i Horisont-ansökningar under 2022.

 

Genomförande

Projektet är ett lärandeprojekt som ska resultera i tydliga tjänster som ska kunna spridas till många. Lärandet uppstår genom att testa hypoteser inom ramen för de nationella insatser som genomförs.[1] Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket som kommer att bedrivas parallellt, samtidigt som de också kommer att bidra med inspel till varandra.

FPX är ledare i Arbetspaket 2 tillsammans med Digital Impact North som handlar om att Samordnande av regionala styrkeområden i konkreta missionsdrivna piloter och koppla dessa till internationella aktörer och hubbar. Projektet startade med en fysisk workshop i juni där alla parter var samlade och även styrgruppen bjöds in. Projektet löper under 2022.

 

Resultat och effekter

Projekttiden är förhållandevis ganska kort (under 2022) och har avgränsade och konkreta aktiviteter och mål. Samtidigt lägger de grunden för en fortsatt utveckling. Resultatet ska tillgängliggöras för andra aktörer inom innovationssystemet, till exempel i en tool box och workshops.

Det här pilotprojektet kommer att skapa ett lärande för hur verktyg och metoder kan samskapas och spridas mellan det regionala och det nationella. Genom att använda organisationer som har kommit långt och har stor erfarenhet av ledarskap i ”organisatoriska mellanrum” kan projektet bidra med viktiga lärdomar i formandet av det framtida innovationssystemet.

 

Deltagande parter

De innovationsnoder som ingår i iHubs Sweden är alla väl etablerade och väl förankrade regionalt liksom nationellt/internationellt. Merparten av miljöerna har verkat sedan mer än 10 år, med en stor samlad erfarenhet och gedigen kompetens för innovationsledning. Idag samlar miljöerna tillsammans ett 1000-tal företag och organisationer, är aktiva inom ett stort antal Svenska och Europeiska nätverk och kluster, och har genomfört hundratals samverkans-baserade FUI-projekt inom sina regioner, i Sverige och internationellt.

 

Finansiering

Uppdraget finansieras som del av Vinnovas regeringsuppdrag “Uppdrag att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser” (N2021/01920).

 

Internationaliseringsarbete Triple I – Clusters of Sweden

FPX är också medlemmar i samverkansplattformen Clusters of Sweden sedan några veckor. Clusters of Sweden kommer också att starta upp ett liknande program under hösten. Mer information om detta kommer att presenteras framöver.

 

 

 

 

 

Deltagande parter i Triple I iHubs Sweden

Automation Region
Part med ansvar för koordinering, uppföljning, projektledning och ledare WP3, WP4, DWP 4:2

Digital Well Arena
Projektledning och ledare WP3, samt DWP 4:2 och 4:3

Propell
Ledare WP 1

Smart Textiles
Ledare WP 1

Digital Impact North
Ledare WP 2

Future Position X
Ledare WP 2

Paper Province
Ledare DWP 4:1

Process IT
Ledare DWP 4:1

 

Pin It on Pinterest