Agneta, berätta om bakgrunden till projektet Ett tak – fem möjligheter?

– Min tanke med projektet var att bidra till en marknadsdriven utveckling där fastighetsägarna själva driver gröna tak på sina fastigheter. Som det varit hittills har kommuner ställt krav på gröna tak när de säljer mark i samband med att man utvecklar nya stadsdelar. Tidigare har man inte heller alltid haft koll på de många värden gröna tak kan medföra, och därmed har det också funnits en viss skepsis från fastighetsägare och utvecklarhåll, som i vissa fall känt sig tvingade att bygga gröna tak. Jag tror helt enkelt att man inte tidigare sett möjligheterna och insett hur stora värden gröna tak faktiskt kan skapa.

Ni utforskar fem gröna tak i projektet. Hur många olika sorters tak finns det?  

– Det finns hur många som helst. Vi har utgått ifrån Boverkets ekosystemtjänsteindelning i vårt projekt och valt fem olika gröna takkoncept som levererar värden, ekonomiska och andra, till både fastighetsägare och samhället i stort. De fem taken är Rekreationstaket, Vattentaket, Energitaket, Biologisk mångfaldstaket och Odlingstaket. Det som framför allt blivit synligt genom projektet är de enormt stora världen som även ett ganska enkelt grönt tak kan leverera, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv.

 

Kan man ha gröna tak på vilket hus som helst?

– Man kan ha någon typ av grönt tak på alla hus. Det enklaste är ju ett tak av sedum eller annan grönska. Vissa typer av tak blir dock väldigt tunga, som vattentaket. Det kan man inte ha på alla befintliga hus, men på alla nya.

 

Är det framför allt i staden man tittar på detta, eller kan det vara aktuellt även utanför stadskärnorna, till exempel på fabrikstak eller på småhusområden?

– Jag tror gröna tak behövs överallt, framför allt skulle det skapa stora värden om man genomförde det i större skala, i många områden. Ett litet tak kan ha förhållandevis litet värde ur ekosystemperspektiv, men många små tak i en och samma stadsdel stärker varandra och ger en exponentiell effekt. Det finns också ett samband mellan ekosystemtjänsterna på det gröna taket och det gröna på marken.

Pin It on Pinterest