Projekt

Innovationsarenan – en plats för utveckling och innovation

Innovationsarenan är en dataplattform där medlemmar, collabs, forskare, företag och enskilda personer kan delta. Var och en bidrar med tillgängliga resurser, perspektiv och funktioner. På Innovationsarenan finns en inspirerande och produktiv samarbetsmiljö som främjar och producerar forskningslösningar och innovationer. Allt för att skapa goda förutsättningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga städer.

Innovationsarenan

FAIRTRANS – rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle

​Forskningsprogrammet FAIRTRANS vision är att skapa en samhällsomställning som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet, med hänsyn till vår planets begränsade resurser och till sociala målsättningar. Future Position X deltar i forskningsprogrammet FAIRTRANS som med civilsamhällets erfarenheter och engagemang ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Programmet samfinansieras av Formas och Mistra och tilldelas totalt 40 MSEK över fyra år. 

 

Innovationsarenan

Digitalisering i praktiken – Ett utbildningsprojekt

DIP är ett EU-finansierat utbildningsprojekt Från FPX och IF Metall som syftar till att höja den digitala kompetensen bland anställda på små och mellanstora företag i Norra Mellansverige. Utbildningen är inledningsvis bred, men programdeltagarna kommer allteftersom få möjlighet att fördjupa sig i en vald teknik. Utbildningen vänder sig till små och mellanstora företag i norra Mellansverige med befintliga medarbetare som vill och behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats.

The BIG project – Bättre livskvalitet med Integrerande GIS

Det treåriga BIG-projektet syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där samhällstjänster, ekosystemtjänster och medborgarnas livskvalitet tas hänsyn till. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och upplevda välbefinnande så kan man öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och levande städer ska byggas i framtiden.

FPX + Öbo = sant

ÖBO är Örebros allmännyttiga bostadsbolag med drygt 23 000 bostäder och över 800 lokaler. Bolagets 43 000 hyresgäster utgör en stor del av Örebro kommuns medborgare, vilket betyder att de innovativa lösningar Öbo genomför får enormt stor betydelse för samhället. Det stora samhällsnyttan är ett drivande incitament för FPX:s samarbete med fastighetsbolaget. FPX bidrag handlar mycket om att framtidssäkra de stora teknikprojekten, inte bara för Öbo utan även för andra samarbetspartners och intressenter.

PantR – GIS-app för pantåtervinning

Bakgrunden till projektet Pantr var att FPX ville genomföra ett konkret projekt på dataplattformen Innovationsarenan, som dels kunde visa på samhällsnytta och dels gå att bygga rakt uppe på dataplattformen utan några ingrepp. Det skulle också gå snabbt att bygga och ge ökade insikter och kunskap om hur FPX kan använda Innovationsarenan för olika typer av projekt. En pantapp uppfyllde dessa kriterier. Det finns flera tydliga samhällsvinster i projektet: Burkar och flaskor av plast och metall återvinns på ett enkelt sätt, samtidigt som vinsten går till ideella ungdomsföreningar.

Södra Hemlingby-projektet

Gävle växer och det byggs friskt på många håll i kommunen. I Södra Hemlingby strax utanför centrala Gävle växer en helt ny stadsdel fram med lägenheter, radhus, parhus och villor. Här ska också byggas ny förskola, en grundskola upp till sjätte klass och ett nytt vård- och omsorgsboende. Från början var de planerade att byggas på intilliggande tomter. Men 2016 föddes idén om att samutnyttja vissa lokaler mellan verksamheter som har flera liknande behov. Istället för att uppföra och driva tre personalrum, tre kök och tre matsalar beslöt kommunen sig istället för att bygga ett gemensamt hus där alla verksamheter kunde samsas, inklusive en fullstor idrottshall. 
I sin roll som innovationshub fungerar FPX som facilitator och koordinator i delprojektet kring testbädden för multifunktionshuset.

GeoLife Region – vårt Vinnväxt-program

Initiativet GeoLife Region lanserades 2013 med syftet att göra Gävleborgsregionen till Europas centrum för geografiska informationssystem och en internationellt erkänd region för implementering av geoteknologi för att främja hälsa och välbefinnande.

GeoLife Region är organiserad i fyra plattformar:

  • Forskning och akademi
  • Innovation
  • Incubation
  • Acceleration

Business models for data in public sector

IoT Data är en viktig strategisk resurs när man hanterar utmaningarna med hållbar utveckling. Alltför ofta beskrivs bristen på affärsmodeller som ett av hinder för åtkomst och användning av data inom den offentliga sektorn. Detta skapar onödiga hinder som förhindrar att IoT-data bidrar till ett bättre liv i en sammanlänkad värld.Genom detta projekt vill vi ge stöd till organisationer inom den offentliga sektorn som startar projekt kopplade till IoT- och IoT-data och skapar affärsmodeller för projektets lösningar. För att öka möjligheterna till framgångsrikt affärsmodellarbete rekommenderar vi att projekten tar upp några grundläggande villkor. projekten har en fördel om du har möjlighet att relatera till dessa förhållanden innan projektet startar eller i ett tidigt skede av projektet.

Ett tak – fem möjligheter


Visionen om klimatneutrala städer 2030 kräver bland annat nya lösningar för byggbranschen. Gröna tak är en del av de gröna strategier och lösningar som har uppstått för att öka den biologiska mångfalden och möta klimatförändringarna i städerna. I vissa fall kan de också hjälpa till att skapa platser för rekreation, vilket kan motverka nedgången i stadsnaturen när stadsområdena expanderar.

Det strategiska innovationsprojektet “Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågor kring etablering av gröna tak i stadsområden. Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Movement in Cities – spåra rörelser i en citykärna

Tillsammans med Gävle Citysamverkan driver FPX ett projekt där vi på olika sätt kombinerar och modellerar öppna data om staden. Genom att använda öppna data från flera olika källor kan vi bättre förstå vilka faktorer som påverkar liv och rörelse i en stadskärna för att skapa affärsvärden genom datan. 

Pin It on Pinterest