Projekt

Digitalisering i praktiken – Ett utbildningsprojekt

Future Position X har beviljats 8,5 miljoner kronor av EU för att höja den digitala kompetensen bland anställda på små och mellanstora företag i Norra Mellansverige. Projektet som startar i höst och pågår i 2,5 år genomförs i samarbete med IF Metall Gävleborg.

Utbildningstillfällena startar löpande från och med februari 2021 och pågår under drygt sex månader. Under den tiden får deltagarna ta del av både gemensamma och individuellt anpassade kurser i bland annat datahantering och arbete i utvecklingsmiljöer, och erbjuds även möjlighet att branschvalidera sig.
Utbildningens inriktning är inledningsvis bred, men programdeltagarna kommer allteftersom få möjlighet att fördjupa sig i en vald teknik. Utbildningen vänder sig till små och mellanstora företag i norra Mellansverige med befintliga medarbetare som vill och behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats.

GeoLife Region – vårt Vinnväxt-program

Initiativet GeoLife Region lanserades 2013 med syftet att göra Gävleborgsregionen till Europas centrum för geografiska informationssystem och en internationellt erkänd region för implementering av geoteknologi för att främja hälsa och välbefinnande.

GeoLife Region är organiserad i fyra plattformar:

  • Forskning och akademi
  • Innovation
  • Incubation
  • Acceleration

Södra Hemlingby-projektet

Gävle växer och det byggs friskt på många håll i kommunen. I Södra Hemlingby strax utanför centrala Gävle växer en helt ny stadsdel fram med lägenheter, radhus, parhus och villor. Här ska också byggas ny förskola, en grundskola upp till sjätte klass och ett nytt vård- och omsorgsboende. Från början var de planerade att byggas på intilliggande tomter. Men 2016 föddes idén om att samutnyttja vissa lokaler mellan verksamheter som har flera liknande behov. Istället för att uppföra och driva tre personalrum, tre kök och tre matsalar beslöt kommunen sig istället för att bygga ett gemensamt hus där alla verksamheter kunde samsas, inklusive en fullstor idrottshall. 
I sin roll som innovationshub fungerar FPX som facilitator och koordinator i delprojektet kring testbädden för multifunktionshuset.

Gävle Innovation Arena 

Gävle Innovation Arena är ett innovativt nätverk med ett helt nytt synsätt på innovation med drivkraften att kontinuerligt utveckla och samarbeta för att bygga den smarta, hållbara och livskraftiga staden.

GIA är bland annat: 

  • En verklighetstestbädd – ett område på 3 kvadratkilometer med verkliga förhållanden och realtidsdata över Gävle. Du samlar in data genom crowdsourcing, sensorer, tester av produkter och tjänster.
  • En geografisk datazon – en Datasjö som innehåller data från verklighetstestbädden. Datasjön expanderar kontinuerligt över tiden.
  • En plattform med verktyg – för både professionella utvecklare och mallar för nybörjare.
  • En interaktiv, VR-aktiverad 4D-modell som speglar verklighetstestbädden.
  • En virtuell gemenskap – för att dela data, kodning, appar, upplevelser, plocka upp utmaningar etc.

The BIG project – Bättre livskvalitet med Integrerande GIS

Det treåriga BIG-projektet syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där samhällstjänster, ekosystemtjänster och medborgarnas livskvalitet tas hänsyn till. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och upplevda välbefinnande så kan man öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och levande städer ska byggas i framtiden.

Business models for data in public sector

IoT Data är en viktig strategisk resurs när man hanterar utmaningarna med hållbar utveckling. Alltför ofta beskrivs bristen på affärsmodeller som ett av hinder för åtkomst och användning av data inom den offentliga sektorn. Detta skapar onödiga hinder som förhindrar att IoT-data bidrar till ett bättre liv i en sammanlänkad värld.Genom detta projekt vill vi ge stöd till organisationer inom den offentliga sektorn som startar projekt kopplade till IoT- och IoT-data och skapar affärsmodeller för projektets lösningar. För att öka möjligheterna till framgångsrikt affärsmodellarbete rekommenderar vi att projekten tar upp några grundläggande villkor. projekten har en fördel om du har möjlighet att relatera till dessa förhållanden innan projektet startar eller i ett tidigt skede av projektet.

Ett tak – fem möjligheter


Visionen om klimatneutrala städer 2030 kräver bland annat nya lösningar för byggbranschen. Gröna tak är en del av de gröna strategier och lösningar som har uppstått för att öka den biologiska mångfalden och möta klimatförändringarna i städerna. I vissa fall kan de också hjälpa till att skapa platser för rekreation, vilket kan motverka nedgången i stadsnaturen när stadsområdena expanderar.

Det strategiska innovationsprojektet “Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågor kring etablering av gröna tak i stadsområden. Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Pin It on Pinterest