Samlad hälsodata ger bättre vård till reumatiker

Egenmonitorering kräver mindre resurser och resulterar i bättre vård

Nya, skalbara arbetssätt krävs inom sjukvården och patienternas egenmonitorering är en viktig komponent. Fler patienter kan behandlas med mindre resurser, det innebär ett minskat behov av resande samt jämlik vård oavsett var man bor. Vinnova har beviljat medel till ett projekt som ska bygga en ny infrastruktur för hälsodata kring reumatologiska sjukdomar. Projektet drivs av Plattform 24 och Region Gävleborg, med samordning av Future Position X.

Projektet ”Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata” har fått ett bidrag på 750 000 kr av Vinnova för att genomföras under 2022. Reumatologiska sjukdomar är livslånga kroniska sjukdomar som påverkar rörelseorganen, en kategori av sjukdomar som beräknas kosta samhället över 100 miljarder kronor per år i Sverige. Men det finns flera förbättringar att göra, lösningar som också skulle kunna användas för andra sjukdomsgrupper.

Till exempel skulle patienter med reumatisk sjukdom själva kunna bedöma och registrera sin hälsa med hjälp av digital teknik i hemmet och dela detta direkt med sjukvården. Så kallad egenmonitorering har stor potential att förbättra patienters hälsa, öka patienternas delaktighet och minska kostnader för sjukvården genom att snabbare detektera sjukdomsförsämring och förstärka egenvård.

Integrerad hälsodata ökar nyttan på många plan
Syftet med projektet är att skapa en hälsodata-infrastruktur för patienter med reumatiska sjukdomar genom att integrera hälsodatalösningar som till exempel egenmonitorering, patientjournaler, provsvar, beslutsstöd ochkvalitetsregister. Därmed kan både patienter och vårdgivare få tillgång till komplett data om en patients hälsa för att skapa bästa förutsättningar för god vård. Det kommer också att kunna fungera som ett pilotprojekt och en testbädd både nationellt och internationellt.

Med egenmonitorering som integreras med vårddokumentation och som levererar relevant data till kvalitetsregister förbättras patientsäkerheten och tillgången till data i kvalitetsregistren säkras. Detta ger förutsättningar för högkvalitativ verksamhetsstatistik och goda möjligheter för forskning. Egenmonitorering kan också minska behovet av sjukresor och fungerar lika bra oberoende av bostadsort. För den enskilde patienten kan egenmonitorering också vara ett sätt att få fördjupad kunskap om sin sjukdom och därmed förbättra förutsättningarna för god hälsa.

 

 

Simon Nilsson är utvecklingschef i region Gävleborg:
– Region Gävleborg har ett stort engagemang när det gäller att utveckla och digitalisera hälso- och sjukvården. Vi bestämde oss för att inte bara öka tillgängligheten utan även titta på att hitta verksamhetsnyttor. Reumatologi-projektet är ett tydligt exempel på det. Med detta initiativ minskar vi inte bara dubbeldokumentationen för vårdpersonalen, vi underlättar också för en högre täckningsgrad för kvalitetsregistret och därmed en bättre kvalitativ kontroll av hur våra reumatiker mår.

Stina Perdahl är Medical Content Director på Platform24.
–Vi ser fram emot möjligheten att utforska hur ny teknik kan generera mer patientdata genom egenmonitorering. Att på sikt kunna koppla ihop enskild data med kvalitetsregister har stor potential att förbättra vården för alla patienter, samtidigt som administration för vårdpersonalen minskas, säger Stina Perdahl.

Bred kompetens i projektgruppen
En förstudie har genomförts för att identifiera förutsättningar och lyfta frågeställningar till förberedelseprojektet. Fem huvudområden identifierades: Teknik, Infrastruktur, Affärsmodeller, Regelverk och Värderingar. Dessa områden bildar fem arbetspaket som kommer att utforskas vidare i projektet. Projektgruppen har bred representation från hälso- och sjukvården, kvalitetsregister, innovationsnätverk, health tech-industrin, samt läkemedelsindustrin.

Innovationsnätverket Future Position X kommer bland annat titta på olika möjliga affärsmodeller för hur den här typen av plattformar kan finansieras.
– Det är viktigt att hitta goda affärsmodeller för hur man kan använda data för att kunna bidra till ökad hälsa, och det är något som projektet kan bidra till, både i Gävle och på nationell nivå, menar Henrik Dahl, VD på FPX.
I projektet kommer FPX också att knyta till sig den nyblivna europeiska digitala innovationshubben HDS, vilket innebär att det blir det första projektet som HDS gör tillsammans sedan starten i somras.
– HDS insatser kommer att stärka hälsodata-projektet och samarbetet ligger i linje med den typen av samverkansinsatser över gränserna som vi behöver i Sverige för att skapa en stark hälso- och sjukvård.

 

 

 

 

De deltagande parterna är:

Region Gävleborg kommer bidra med sina unika kunskaper om storskalig digitalisering inom hälso- och sjukvården och inom reumatologi. Regionen har redan idag en lösning för egenmonitorering för reumatologiska patienter och förberedelse-projektet är förankrat i organisationen.

Platform 24 Healthcare AB är koordinerande part och teknikleverantör. Mer än 5 miljoner invånare har idag tillgång till vård genom medicinteknisk mjukvara som utvecklats av Platform24, inklusive Region Gävleborg. Platform24 kommer dessutom stå för den största delen av medfinansieringen.

Svensk Reumatologisk Kvalitetsregister, SRQ, är en av hörnstenarna för vård och forskning inom reumatologi i Sverige. SRQ är en nyckelaktör i projektet och deras registerhållare deltar i projektteamet.

Novartis representerar läkemedelsindustrin i projektet. Novartis är ett av världens största läkemedelsbolag och har bidragit till förbättringsprojekt inom svensk hälso- och sjukvård i flera decennier.

Future Position X, FPX, är en oberoende innovationshub som ägs av Region Gävleborg, Gävle kommun, samt representanter från näringslivet som delfinansieras av Vinnova, regionen, kommunen, samt EU. FPX ansvarar för att se över affärsmodeller kopplat till projektet.

Även Karolinska institutet och Svensk Reumatologisk förening är engagerade i projektet.

Pin It on Pinterest