Kallelse årsstämma Future Position X Ideell förening

Datum: 26:e april 2023

Tid: kl. 13.00 – 15.00 Plats: DoSpace Lokal Gävle Drottninggatan lokal Gibson alt digitalt via teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIwMTRjNWMtZmZiZi00YjE3LTk1ZTYtYjJjMjE4NjkzY2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205764a73-8c6f-4538-83cd-413f1e1b5665%22%2c%22Oid%22%3a%228ea8b2d9-b1eb-402d-916b-50f4c24fa243%22%7d

Förslag till agenda för föreningsstämman § 1. Mötets öppnande § 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 3. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4. Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 5. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.

§ 6. Godkännande av dagordning § 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning tillsammans med revisionsberättelsen.

samt fråga om godkännande av redovisningen. § 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

§ 9. Beslutspunkt avveckling FPX Ideell förening, information i bilaga bifogad. Föredragande FPX styrelse. § 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. § 11. Fastställande av medlemsavgift och insatsstorlek för närmast följande räkenskapsår. § 12. Val av ordförande i styrelsen. § 13. Val av övriga ledamöter i styrelsen. § 14. Val av revisor och en revisorsuppleant. § 15. Val av valberedning. § 16. Motioner. § 17. Övrigt Enligt stadgarna skall Motioner och övriga ärenden som önskas behandlas vid föreningsstämma skall skriftligen vara sekreteraren tillhanda senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast tre dagar innan extra föreningsstämma.

Pin It on Pinterest