Kallelse – Årsmöte Future Position X Ideell förening

Härmed kallas medlemmarna i Future Position X till årsmöte den 23 april 2017, kl.10.00 -11.00
Årsmötet äger rum på Lantmäteriet, Hörsalen

Motioner skall vara Anna Fjällström (anna.fjallstrom@fpx.se) tillhanda senast den 10 april
kl 12.00. Möteshandlingarna finns tillgängliga via www.fpx.se den 13 April.

Anmälan om deltagande till Anna Fjällström (anna.fjallstrom@fpx.se) senast den 19 april.

Förslag till agenda för föreningsstämman
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 3. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
§ 4. Fastställande av röstlängd för mötet
§ 5. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
§ 6. Godkännande av dagordning
§ 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning tillsammans med revisionsberättelsen samt fråga om godkännande av redovisningen
§ 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Motioner
§ 11. Fastställande av medlemsavgift och insatsstorlek för närmast följande räkenskapsår
§ 12. Val av ordförande i styrelsen
§ 13 Beslut arvode för styrelseordförande
§ 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
§ 15. Val av revisor och en revisorssuppleant.
§ 16. Val av valberedning
§ 17. Övrigt
§ 18. Mötets avslutande

Varmt Välkommen
Per Carlsson
Styrelseordförande

Pin It on Pinterest