EU utsåg i veckan Gävle kommun till en av 100 klimatneutrala och smarta städer. FPX deltog i utformningen av den framgångsrika ansökningen och kommer att kunna spela en viktig roll i Gävles fortsatta arbete att bli klimatneutral till 2030 och utgöra en inspirationskälla och en kunskapsbank för andra städer i liknande position.

 

 

Sofie Pandis Iveroth är senior konsult inom området hållbar energi och hållbara städer på konsultbolaget Anthesis och en resurs inom FPX. För FPX räkning har hon under de senaste månaderna deltagit i arbetet med Gävle kommuns ansökningsprocess till EU-projektet kring 100 klimatneutrala smarta städer.

–Som konsulter bidrar vi ofta med delar som kommuner behöver stöd i. I Gävle kommuns fall handlade det i det här fallet om att synliggöra behov av stöd som de initialt inte var helt medvetna om. Det är givetvis ett komplicerat uppdrag, men det landade väldigt väl mycket tack vare öppenhet och lyhördhet hos kommunen.

Med den erfarenhet FPX och deras konsult Anthesis har av att arbeta med innovationsprojekt och att utforma ansökningar till EU kunde man identifiera flera områden där kommunen behövde utvecklas.

– Vi pekade bland annat på vikten av att ytterligare koordinera sig internt mellan olika aktörer inom kommunen för att få till ett bra underlag. Det är också något som FPX har arbetat mycket med inom kommunen även tidigare, och man hade kommit en bra bit när ansökan blev aktuell.

– Genom vår kompetens och erfarenhet bidrog vi med stöd i ansökan kring de delar som tydligt skapar värde enligt EU. Utifrån kommunens grundläggande tankar kunde vi skruva upp volymen, göra idéerna ”spetsigare” och addera dimensioner som kommunen kanske själva inte omedelbart kopplade ihop med vissa delar. Vi kunde även lägga till och förtydliga beskrivningar av aktiviteter kring åtgärder, samordning, koordinering och koppling till medborgarengagemang till de mer teknokratiska ansatserna om energieffektivisering eller klimatfrämjande investeringar i ny teknik m.m. Vi kunde också hjälpa till att formulera allt på ett språk som EU förstår och kan relatera till.

Gävle på kartan

Till allas glädje godkändes ansökan, och den 28 april annonserade EU att Gävle blir en av de 100 klimatneutrala och smarta städerna, av totalt nära 400 sökande städer. Sofie menar att det här är oerhört värdefullt för Gävle som stad.

– Dels kommer Gävle att placera sig på kartan på ett helt nytt sätt. Fler aktörer kommer få syn på Gävle, och utnämningen kan användas för att visa upp staden som en attraktiv plats för människor att arbeta och leva på. Det kan i sin tur bidra till att locka till sig kompetens, pengar, och ännu bättre förutsättningar rent generellt för kommunen.

Syftet med EU:s projekt 100 klimatneutrala och smarta städer är att göra dem till experiment- och kunskapsnav där nya lösningar utvecklas och testas tillsammans med alla de samhällsaktörer som krävs för att möjliggöra omställningen.

Sofie menar att utmärkelsen är en stor möjliggörare för lokala aktörer i Gävle, men även kommunen kommer att kunna bidra i ett nationellt och internationellt systemperspektiv, och något som sannolikt var en viktig del i att man antogs.

– Gävle har en unik position redan från början. Kommunen har ett spännande geografiskt läge med ett nordiskt klimat, man har stora ambitioner på vätgassidan med bland annat Mid Sweden Hydrogen Valley, den är en transporthub mellan nord och syd i Sverige. Ja, listan kan göras lång.

Hon menar att det i sin tur gör att man kan utveckla samhället och dra lärdomar som kan tas vidare till andra städer på samma breddgrader eller med liknande geopolitiska och sociala förutsättningar.

– Det är ganska många platser i världen som det gäller. För det är viktigt att man inte bara tittar på likriktade städer i Europa, utan vi måste titta på hela globen när vi strävar mot en hållbar framtid.

Finansiella medel att söka

Programmet har inledningsvis avsatt 360 miljoner Euro som kan sökas av de 100 städerna. Där tror Sofie att FPX kan bidra med att både hjälpa till att söka medel, men också att driva projekt som är unika för Gävles förhållanden. Som exempel nämner hon matproduktion i nordligt placerade regioner, eller hur man kan utveckla arbete på distans så man slipper långa transporter som den typen av plats Gävle är ändå ofta ställer krav på.

Transporter, energiomställning och matproduktion är tre stora delar i den utveckling som ligger framför Gävle kommun och regionen.

– Det viktigaste när det handlar om att initiera och skapa projekt är dock att man måste tänka holistiskt och hela tiden se det utifrån en helhet snarare än som enskilda delar.

För att lösa klimatutmaningarna vi står inför idag kan vi kan inte arbeta i stuprör, menar Sofie.

– Det är därför städerna måste ta ansvar för utvecklingen och interagera med sina näringslivspartners och med regionerna. Sedan måste man dessutom samverka internationellt.

– Ibland behöver man titta längre bort för att hitta de man behöver få idéer från och inspireras av. De platser som är bäst för Gävle att jämföra sig med och ta goda exempel ifrån kanske inte finns inom regionen, eller ens i Sverige. Det kanske finns i ett helt annat land, men har en liknande struktur. Därför är det väldigt bra att EU gör detta, för de vill nå längre än så. Vi behöver alla krafter vi kan för att nå de uppsatta klimatmålen.

FPX:s samverkande roll viktig

Sofie menar att en grundläggande förutsättning för att nå uppsatta mål är att man dels förstår att möten mellan olika aktörer skapar stora värden, och dels att man har insikt i att nätverkande och samverkan inte är något som bara händer av sig självt.

– Ser man på det ur ett rent resultatorienterat perspektiv är samverkan en jättebra startpunkt för samarbeten som resulterar i avtal, gemensamma målsättningar, förväntade resultat och uppföljning.

Sofie menar att vi ofta tar samverkan och nätverkande för givet, men så är det inte. Man behöver ha en idé, ett tydligt mål, identifiera vilka som ska delta och hur samverkandet bör utvecklas.

–I ett samhälle som kontinuerligt växer och utvecklas blir vi allt mer specialiserade, och får olika språk och skilda perspektiv i olika sfärer. Man måste förstå både att man talar olika språk och att det finns gemensamma beröringspunkter. När vi går in i samtal mellan aktörer från olika sfärer förutsätter det samtalet att det finns någon i rummet som har fokus på att parterna faktiskt förstår varandra och pratar om samma saker. Då är det mycket viktigt att man har rätt personer med som underlättar möten mellan parter som kommer från olika kontexter, som till exempel FPX.

Större möjlighet att påverka

Utnämningen av Gävle som en av hundra klimatneutrala och smarta städer är en fortsättning på det arbete som gjorts tidigare från både FPX och kommunens sida, och en möjlighet att åstadkomma ännu större påverkan, menar Sofie.

– Den metod som FPX arbetar utifrån när det gäller samverkande behövs både på fler platser i Sverige och inom resten av EU. Lärande exempel och slutsatser kring vinster baserat på FPX arbetssätt kan bland annat bidra till bättre samarbeten.

– Ett exempel på det är att man nu är lite mer redo här i Gävle. Kommunen har redan samordnat sig i ganska hög grad, något som hänger ihop med att de har arbetat med FPX i flera år och gjort en ordentlig resa redan. Det kommer sannolikt att vara en stor tillgång i det fortsatta arbetet framåt.

Läs mer om Gävles utnämning till en av EU:s klimatneutrala och smarta städer här!

 

 

Pin It on Pinterest