Ingen har väl missat lanseringen av Chat GPT härom månaden. Om du frågar AI-textgeneratorn själv så är det en ”stor språkmodell som tränats av OpenAI för att generera text av hög kvalitet.” Vidare skriver den om sig själv att ”Modellen använder artificiell intelligens och maskininlärning för att förstå och generera text som svar på frågor eller för att skapa text från givna ledtrådar. Chat GPT kan användas för en rad olika ändamål, från att svara på vanliga frågor till att skriva kreativt innehåll, och har potential att revolutionera hur människor kommunicerar med datorer och använda artificiell intelligens i vardagen.”

 

 

Vi har testat Chat GPT och ställt den frågor – på svenska och engelska – om några av de ämnen som ligger oss nära hjärtat.

 

 

FPX: ”Tell me about Future Position X”

 

Chat GPI: “Future Position X is a Swedish digital hub that is dedicated to developing and promoting cutting-edge technology in the fields of positioning, navigation, and timing (PNT). This hub was founded in 2019 by the Swedish government, with the aim of creating a world-class innovation ecosystem in the country.

Future Position X is a collaborative effort between industry, academia, and the government, and it aims to attract the best talent from around the world to Sweden. The hub provides a platform for collaboration and innovation, where researchers, entrepreneurs, and industry experts can work together to develop new technologies and products.

The digital hub is located in Gothenburg, which is one of the leading tech hubs in Sweden. Future Position X is focused on developing solutions for various industries, including transportation, construction, agriculture, and logistics. The hub aims to develop new products and services that will enhance efficiency, safety, and sustainability in these industries.

Future Position X offers a range of services to its members, including funding, mentorship, and access to state-of-the-art infrastructure. The hub also provides a network of partners, investors, and customers, which can help start-ups and entrepreneurs to scale their businesses. In conclusion, with its focus on sustainable and efficient solutions, Future Position X is poised to make a significant impact on various industries in the years to come.”

 

Vi är imponerade, en hel del stämmer. Men det finns också några grundläggande fel. ChatGPI har på något sätt tolkat det som om FPX ligger i Göteborg, fast vi har funnits i Gävle sedan starten. Även startåret är fel, den grundades 2004 av Gävleborgs region och Gävle kommun bland andra. FPX utvecklar sällan lösningar själva men bidrar med kunskap, finansiella medel och nätverk för att underlätta för företag, forskare och offentlig sektor att utveckla lösningar för smarta, hållbara städer.  Vi fortsätter dock att fråga om andra ämnen, nu på svenska:

 

FPX: Berätta hur Gröna tak kan bidra till städers hållbarhet?

 

ChatGPT: ”Gröna tak, eller takträdgårdar, är en metod för att öka hållbarheten i städer genom att utnyttja takytor för att skapa grönska och ekosystemtjänster. Istället för att ha en traditionell takbeläggning av betong, tegel eller annat material, täcker gröna tak takytan med växtlighet, ofta med en kombination av olika växtarter.

Gröna tak har flera fördelar för ökad hållbarhet i städer. Dels bidrar de till att minska effekterna av urbana värmeöar, där städer blir betydligt varmare än landsbygden på grund av att ytor täcks av asfalt, betong och andra material som absorberar värme. Genom att täcka takytor med växtlighet minskar värmeabsorptionen och städerna blir svalare.

Dessutom bidrar gröna tak till att öka biologisk mångfald i städer genom att erbjuda livsmiljöer för insekter, fåglar och andra djurarter som annars skulle ha svårt att hitta lämpliga livsmiljöer i den urbana miljön. Gröna tak fungerar också som vattenreservoarer genom att absorbera regnvatten som annars skulle ha runnit av taken och orsakat översvämningar och avrinning av förorenat vatten.

Gröna tak är också estetiskt tilltalande och kan användas för rekreation och odling. Takträdgårdar kan användas för grönsaksodling, vilket bidrar till att minska transporter av livsmedel och därmed minska den totala miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis, gröna tak är ett sätt att öka hållbarheten i städer genom att skapa grönska och ekosystemtjänster på takytorna. Genom att minska effekterna av urbana värmeöar, öka biologisk mångfald och fungera som vattenreservoarer bidrar gröna tak till en mer hållbar stadsutveckling.”

 

Ja, det där stämmer ju faktiskt lite bättre. Då tar vi en sista fråga:

 

FPX: Varför ska vi ha laddinfrastruktur för tung trafik?

 

ChatGPT:Det finns flera skäl till varför det är viktigt att ha laddinfrastruktur för tung trafik:

Minskad miljöpåverkan: Tung trafik, som lastbilar och bussar, är en betydande källa till utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Genom att ha laddinfrastruktur för tung trafik kan vi minska dessa utsläpp genom att använda elektrifierade fordon som drivs på förnybar energi.

Ökad energieffektivitet: Elektrifierade fordon är vanligtvis mer energieffektiva än fordon med förbränningsmotorer. Genom att ha laddinfrastruktur för tung trafik kan vi öka användningen av dessa mer effektiva fordon och minska den totala energiförbrukningen för transport.

Potentiellt lägre kostnader: På lång sikt kan elektrifierade tunga fordon ha lägre driftkostnader jämfört med fordon med förbränningsmotorer. Genom att ha laddinfrastruktur för tung trafik kan fler företag investera i och använda elektrifierade fordon och därmed potentiellt spara pengar på bränslekostnader.

Förbättrad hälsa och säkerhet: Elektrifierade tunga fordon har vanligtvis mindre buller och mindre utsläpp av luftföroreningar, vilket kan förbättra hälsan och säkerheten för människor som bor och arbetar längs vägarna där dessa fordon kör.

Framtidssäkring: Elektrifiering av tung trafik är en viktig del av övergången till en mer hållbar och klimatneutral transportsektor. Genom att ha laddinfrastruktur för tung trafik kan vi säkerställa att vårt transportsystem är redo för denna övergång och att vi inte hamnar efter i utvecklingen av nya teknologier och tjänster.”

 

Är du också nyfiken på att få texter skrivna av ChatGPT? Det är gratis men man behöver ange epost och telefonnummer när man loggar in.

Såhär gör du:

  1. Surfa till chat.openai.com och tryck på Sign up.
  2. Fyll i din mejladress och följ instruktionerna för att exempelvis godkänna villkoren.

Du kan också logga in med exempelvis din Google-inloggning. Om du redan har använt tjänsten kan du i stället trycka på Login. Varsågoda att börja generera texter!

Pin It on Pinterest