Ett tak - fem möjligheter

Ett tak – fem olika möjligheter

Marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster

Gröna tak för hållbara städer
Visionen om klimatneutrala städer 2030 kräver bland annat nya lösningar för byggbranschen. Gröna tak är en del av de gröna strategier och lösningar som har uppstått för att öka den biologiska mångfalden och möta klimatförändringarna i städerna. I vissa fall kan de också hjälpa till att skapa platser för rekreation och motverka minskningen av naturbeväxt yta när stadsområdena expanderar.

Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågor kring etablering av gröna tak i stadsområden. Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Fördelar med gröna tak:

  • Biodiversitet
  • Grundvattenhantering
  • Motståndskraft mot klimatförändringar 
  • Kyleffekt i kombination med ökad termisk massa – minskar behovet av kylning av fastigheten, vilket resulterar i minskade koldioxidutsläpp från energikällan
  • Ekosystemtjänster
  • Sociala värden
  • Fastighetsekonomi

Exempel på fem olika typer av tak:

Testhuset

Testhuset

Inom projektet kommer ett testtak att modelleras på en fastighet som görs tillgänglig för oss från Mässing Properties. Fastigheten ligger i centrala Uppsala och byggnaden som står där idag kommer att rivas och ge plats åt en helt ny byggnad. Denna kommer att innehålla...

läs mer

Bakgrund

Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” har stöttats och implementerats inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Samarbetet har letts av FPX. I projektet ingår även Mässing Properties AB, som bidrar genom att tillhandahålla grönt takutrymme, Gavlefastigheter Gävle Kommun och Högskolan i Dalarna.

Projektet länkar väl till Viable Citys fokusområden ”Planering och byggd miljö” och ”Integrerad infrastruktur” och inkluderar teman som ”Innovation och entreprenörskap” och ”Modeller för finansiering och affärsutveckling”. Projektet belyser en fastighetsägares perspektiv samt ett marknadsperspektiv på ekosystemtjänster, vilket Energimyndigheten anser vara ett bra tillvägagångssätt som ger goda förutsättningar för att bidra till klimatneutrala städer 2030.

Implementering

Projektet undersöker vilka ekosystemtjänster som är lämpliga för tak i stadsmiljön samt vilka kostnader och fördelar de medför ur ett socioekonomiskt och ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Extern övervakning av ekosystemtjänster ur ett fastighetsperspektiv görs också. Fem alternativa lösningar utvecklas för åtgärder relaterade till ekosystemtjänster för referensbyggnaden som används i projektet.

Projektet gör också en analys av socioekonomiska kostnader och fastighetskostnader samt en jämförelse mellan de olika måtten. Slutsatser och rekommendationer bidrar till en marknadsdriven utveckling av åtgärder i syfte att bevara och stärka de nya ekosystemtjänsterna.

Projektet syftar till att tillhandahålla ömsesidigt lärande och kunskapsöverföring, dels genom en skriftlig rapport, dels genom utbildningsinsatser vid Högskolan i Gävle och seminarier inom ramen för FPX: s arbete, samt genom seminarier anordnade av samhällsbyggare och fastighetsägare. Vidare kommer vetenskapliga artiklar att skrivas i syfte att publiceras i branschpress och sociala medier.

Om projektet

Förstudien syftar till att skapa förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster inom fastighetsbranschen. I studien är ett konkret fastighetsperspektiv kopplat till åtgärder för ekosystemtjänster. Detta görs genom en inventering av hinder och möjligheter för fastighetsägare och en analys av fem typer av ekosystemtjänster och deras respektive ekologiska och ekonomiska bidrag. Resultaten av analysen ligger till grund för rekommendationer till andra fastighetsägare.

Projektmål

  • Identifiera drivkrafter och hinder för fastighetsägare (främst små och medelstora) när det gäller åtgärder för att stärka och bevara ekosystemtjänster, och analysera hur sådana åtgärder kan påverka byggberäkningar och fastighetsavkastning.
  • Identifiera vilka åtgärder som behövs för att stimulera intresset för fastighetsbranschen. Resultatet av förstudien kan ligga till grund för en uppskalning av fastighetsbranschens investeringar för att stärka och upprätthålla ekosystemtjänster.
  • Bidra med grunden för utveckling av digitala verktyg som stimulerar en marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster. I förlängningen bidrar projektet till ökad kunskap och ökat medborgarengagemang när det gäller ekosystemtjänster.

 

Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Pin It on Pinterest