I regeringens budgetproposition för 2018 finns inga medel avsatta för att öppna mer av Lantmäteriets geodata.

Lantmäteriet redovisade i maj ett regeringsuppdrag som handlade om nyttor och kostnader kring satsningar på öppna geodata. Lantmäteriet föreslog i sitt budgetäskande att ett årligt anslag ska ersätta avgiftsfinansieringen av bland annat höjd- och bildinformation, kartdata, adresser och fastighetsgränser (129 miljoner kronor för 2018).

– Vår rapport mottogs mycket positivt och vi uppfattar att det finns ett politiskt stöd för öppna data, såväl generellt som för våra geodata. Därför hade vi förhoppningar om att redan nu få besked som gjort det möjligt att öppna upp en stor del av myndighetens geodata, säger chefen för Lantmäteriets geodatadivision Anders Sandin.

Läs hela artikeln här. 

Om geodata blir lättare tillgängligt underlättas en rad verksamheter.

1.Effektivare samhällsplanering
samma aktuella kartunderlag används under hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och projektering till färdigt projekt och förvaltning. Det leder till bättre beslut, smidigare och effektivare arbetsflöden och underlättar arbete över administrativa gränser.
2.Klimatsmarta transporter
det blir mindre miljöpåverkan om ett komplett, korrekt kartunderlag kan användas för att beräkna det effektivaste transportvalet. Bland annat behövs korrekt vägnät, tillförlitliga adresser, information om vägbeskaffenheter och topografi.
3. Rädda liv och egendom
harmoniserade geodata ger en gemensam enhetlig bild av verkligheten för de verksamheter som behöver samordnas vid räddningsinsatser. Det behövs kvalitetssäkrade adresser och kartor samt tillförlitliga underlag till positioneringstjänster.
4. Smartare förvaltning
det möjliggör för nya arbetssätt och snabbare processer. Både internt i den egna organisationen och för de som nyttjar öppna geodata. Geodata används många gånger som informationsbärare. Det underlättar vid informationssökning, ger bättre stöd till
beslutsunderlag samt underlättar användarvänligheten i e-tjänster.
5. Transparens och delaktighet –
öppna data bidrar till att stärka den lokala demokratin genom att vi får en transparent organisation som bjuder in till delaktighet. Samma information används inom verksamheten för beslut som visas för medborgare och journalister. Geodata möjliggör visualisering av information som i sin ursprungsform kan vara svårtolkad.
6. Ökad innovation och tillväxt
vem vet vad som kan uppkomma när olika datamängder kopplas samma n? Geodata underlättar för entreprenörer att utveckla nya tjänster som är till för medborgarna. Det ger möjlighet till nya arbetstillfällen och kan leda till att nya företag.
Vill du veta mer om hur Future Position X arbetar med öppna geodata?
Välkommen att kontakta oss info@fpx.se

Pin It on Pinterest