Vi i Future Position X är just nu mitt uppe i arbetet med en ny 3-årig handlingsplan för det tioåriga innovations- och forskningsprogrammet Geo Life Region. Handlingsplanen ska i mitten av september lämnas till Vinnova som är den huvudsakliga finansiären.

Samtidigt kommer nu rapporten från PWC som på beställning av Region Gävleborg har gjort en genomlysning av Future Position X inför regionens kommande ställningstagande om basfinansiering av föreningen.

– PWC:s rapport kommer perfekt i tid när vi nu arbetar med handlingsplanen, och ser över verksamheten i samband med att verksamhetsledaren Johan P Bång precis har slutat, säger Lars Jansson, ordförande i Future Position X, och fortsätter.
Rapporten konstaterar bla. att arbetsfördelningen mellan styrelsen och verksamhetsledningen måste tydliggöras, och att en del rutiner i driften av föreningen bör ses över. Det blir nu upp till oss i styrelsen och föreningens medlemmar att hantera detta. Något som är bra, ska nu bli ännu bättre.

IMG_0252 Lars Jansson, ordf.

I rapporten konstateras också att Region Gävleborg, en annan viktig finansiär, tidigare betalat ut sitt stöd utan att adressera några krav på föreningen. Nu föreslås att regionen reser tydliga villkor för sitt stöd.

– Det är bara positivt, då vet vi exakt vad som förväntas av oss. En högst rimlig situation, när vi nu räknar med att regionen går in med en basfinansiering av verksamheten, säger Lars Jansson, som också gläds över att Gävle kommun nu också har betalat ut hela det miljonstöd som man tidigare höll inne.

Frågor, tips, synpunkter ole.oldeen@fpx.se

 

Pin It on Pinterest