Ekosystemtjänster placerade på ett grönt tak gynnar inte bara den enskilda fastigheten utan kan också gynna hela samhället. Det gröna taket absorberar till exempel regnvatten och skonar därmed stadens avloppsvattensystem vi häftiga skyfall. Gröna tak med stora ytor kan därmed minska risken för översvämning. Med rätt kombination av vegetation kan biologisk mångfald också främjas och utvecklas i stadsrummet. Livsmiljöer för bl.a. insekter är väsentliga för många ekosystem. Att odla och odla på tak är något som utvecklas mer och mer. Grödorna odlas lokalt, och transportsträckorna för mat förkortas. Detta ger fler människor möjlighet att utveckla lokala cirkulära system för livsmedelsförsörjning i kombination med lokal energiförsörjning.

Pin It on Pinterest