Effektiv datahantering är potentiellt projekt där FPX tillsammans med samarbetspartners vill lyfta och arbeta med frågan om effektiv, hållbar och ur ett resursperspektiv ansvarsfull datahantering. I dagsläget har projektet inte formaliserats. Det faktiska upplägget kommer att definieras av de aktörer som är intresserade av att delta. Ambitionen är att under uppstartsfasen också söka finansiering av projektet till den konstellation av aktörer som har för avsikt att delta.

Vad är effektiv datahantering?
Hanteringen av data skiljer sig väldigt mycket mellan olika aktörer. Det är långt ifrån alltid som datahantering inom en verksamhet kan anses vara optimerad och effektiv. Detta beror bland annat på att system och databehov tenderar att växa över tid och att utvecklingsresurser ofta måste fokuseras på framtagande av ny funktionalitet och innovationsarbete snarare än långvarigt arbete fokuserad på bättre prestanda. Vi vill med detta projekt hitta sätt att hjälpa aktörer att förbättra sin datahantering genom resursmedel, best practices och genom att lyfta prestandaförbättrande åtgärder som en del av en verksamhets hållbarhetsarbete.

Varför är ett projekt fokuserat på detta relevant?
Det finns ett flertal anledningar till varför detta projekt kommer att leda till mer hållbara och hälsosamma samhällen. Många av de omedelbara effekterna av att signifikant minska datamängden som strömmar genom ett samhälle relaterar direkt mot FN globala hållbarhetsmål. Till exempel kan dataeffektiva tjänster leda till att kraven på hårdvara och uppkopplingshastighet i många sammanhang sjunker, vilket både leder till en mer hållbar resurshantering och högre tillgänglighet.

För privata företag ger produktoptimeringar också en tydlig konkurrensfördel. Prestanda i gränssnitt och underliggande system har visat sig vara en av de viktigaste aspekterna för att driva en användares engagemang och långvarighet.

Vad kan projektet komma att innehålla?
Projektet fokuserar på primärt två områden:

  • Förbättring/optimering av produkter riktade mot slutanvändare. I denna kategori kan till exempel tjänster som streamingappar och nyhetstjänster räknas in. I korthet handlar det om att minska mängden data som dessa tjänster belastar konsumenten med utan att sänka den upplevda kvalitén.
  • Effektivisering och optimering av interna system och processer inom en organisation/verksamhet. Enkelt beskrivet handlar denna punkt om att återvända till system som hanterar data och göra optimeringar. Tanken är att detta arbete sedan kan tillgodoräknas i verksamhetens hållbarhetsarbete, och lyftas fram och nå publicitet genom projektet.

 

Nästa steg
Ser ni ett behov av en mer effektiv, hållbar och ansvarsfull datahantering i den egna organisationen eller i andra sammanhang, eller har ni kanske egna idéer på hur detta skulle kunna appliceras? Här gärna av er med en ansökan om att delta i projektet till: felicia.eklund@fpx.se 


DeltagarePin It on Pinterest