Affärsmodeller för data i offentlig sektor

Affärsmodeller för data i offentlig sektor

IoT Data är en viktig strategisk resurs för att  hantera utmaningarna med hållbar utveckling. Alltför ofta beskrivs bristen på affärsmodeller som ett av hindren för åtkomst och användning av data inom den offentliga sektorn. Detta skapar onödiga barriärer som förhindrar att IoT-data används och bidrar till ett bättre liv i en uppkopplad värld.

Samtidigt finns det en utmaning i att anpassa befintliga affärsmodeller för privat sektor till offentliga tjänster. Den offentliga sektorn har ofta andra eller ytterligare krav än de som ställs inom den privata sektorn. Därför krävs hållbara och lönsamma affärsmodeller särskilt framtagna för den offentliga sektorn.

Genom detta projekt vill vi ge stöd till organisationer inom den offentliga sektorn som startar projekt kopplade till IoT och IoT-data och har behov av att skapa affärsmodeller för projektets lösningar. För att öka möjligheterna till framgångsrikt affärsmodellarbete rekommenderar vi att projekten tar upp några grundläggande villkor. Projekten kommer att få betydande fördelar om initiativtagarna har möjlighet att relatera till dessa förhållanden innan projektet startar eller i ett tidigt skede av projektet. Med robusta, smidiga och relevanta affärsmodeller ökar möjligheterna att skala upp och tillämpa de lösningar som projekten utvecklar.

Vårt projekt är ett Strategiskt Innovationsprojekt inom ramen för IoT Sweden. Future Position X är projektkoordinator för projektet och har tagit fram innehållet i samarbete med projektpartnerna RISE och Sensative.

 

 

 

 

Projektets senaste nyheter: 

Bakgrund
Det strategiska innovationsprojektet ”Affärsmodeller för data i den offentliga sektorn” är utformat i enlighet med det övergripande uppdraget från det Strategiska innovationsprogrammet Ett bättre liv för alla i en uppkopplad värld. Future Position X finansierar projektet inledningsvis.

Om projektet
Projektet omfattar informationsinsamling, samskapande workshops, information och kunskapsspridning. Metoden som används i projektet bör vara en ”think tank” till liknande grupper, workshops och arenor. Arbetsmetoden kommer också att innehålla en iterativ strategi för ackumulerat strategiskt lärande som projektgruppen kommer att få under projektet.

Projektmål
Det kortsiktiga målet är att visa på en väg framåt för utveckling av affärsmodeller för offentlig data. På längre sikt kommer projektet att bidra till enklare hantering och ökad användning av offentliga data.

Projektet syftar till att:

  • Identifiera och klargöra hur nuvarande affärsmodeller för offentlig data utgör ett hinder för affärs- och affärsutveckling
  • Identifiera och beskriva de förhållanden som måste hanteras för att skapa kommersiellt hållbara lösningar kopplade till hantering av offentliga data.
  • Utveckla förslag på nya affärsmodeller för offentlig data genom en serie workshops med relevanta aktörer inom privat och offentlig sektor. Dessa modeller ska främja skapandet av nya affärsmöjligheter och stödja utvecklingen av samhället.
  • Utveckla logiken kopplad till organisationernas nuvarande förhållanden, men också projicera framtida förhållanden och föreslå hur lösningen på dessa ska hanteras i ett implementeringssteg.
  • Dokumentera resultaten i en rapport.
  • Förankra och sprida resultat på relevanta arenor.

Pin It on Pinterest