Projekt: Accelerera

- kapacitet för transformativ innovation

Accelerera går vidare till nästa fas i egen regi

Projektet Accelerera vann Vinnovas utlysning ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer” under 2020. FPX agerade projektledare och koordinator och var drivande under utlysningen och i projektets uppstartsfas. Nu har FPX lämnat över stafettpinnen för ledarskapet till det konsortium av ledande forskare och praktiker som ingår i projektet för att slutföra det. FPX ser fram emot att få ta del av projektets resultat för vidare samarbeten i framtiden.

Vill du veta mer om Accelerera eller komma i kontakt med projektet?
Hör av dig till:

Anna Fjällström
Anna Zingmark

Informationen nedan uppdateras inte längre.

 

 

Bakgrunden till projektet
För att nå hållbarhetsmålen i FN:s initiativ Agenda 2030 måste kommuner hållbarhetssäkra sina städer. Men alltför ofta utmynnar ambitiösa hållbarhetsinitiativ inte i praktiska och betydande satsningar. Genom att främja innovation och nya sätt att samarbeta kan man bygga en experimenterande kultur som möjliggör omfattande systemförändringar. Projektet Accelerera avser att öka befintliga och nya kommunprojekts förutsättningar för att utveckla sin innovations- och samverkansförmåga genom att vi skapar ett innovationsledningsstöd. 

Projektets syfte
I omställningen mot en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan innovation utgöra en kraftfull möjliggörare. Detta ställer dock krav på transformativ förändring och kommunernas förmåga att genomföra det. Genom att utrusta nyckelpersoner på strategiska platser i kommunprojekt och kommunledning med verktyg, strategier och förmågor bygger vi upp konkret kunskap kring innovation. Det i sin tur skapar nya beteenden, som i förlängningen möjliggör transformativ förändring och ökad hållbarhet.

 

 

 

Vinnare av Vinnova-utlysning

Projektet formerades efter att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova öppnat utlysningen ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer” inom programmet Innovationsplattformar och i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I hård konkurrens med övriga sökande vann projektet och beviljades drygt 5 miljoner kr till en projektperiod på två år.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Läs våra tidigare nyhetsbrev här:

Nyhetsbrev januari 2021
Nyhetsbrev februari 2021

 

Projektparterna presenterar sig

Projektnyheter

Projektmoduler

Modul 1: Nuläges- och behovsanalys samt bedömning av förmågor
Kommunprojekten kommer att ha olika behov och vara i olika faser i sin transformativa resa. Nulägesanalys och bedömning av innovations- och samverkansförmåga genomförs för varje projekt. Utifrån analysen utvecklar och utformar projektet skräddarsydda stödinsatser.
Pågår: 1 nov 2020 – 1 aug 2022

Modul 2: Utbildning och coaching i innovationsledning
Vi utbildar och coachar nyckelpersoner i projekten för att generera innovationsledningsförmågor på kort sikt. Dessa ska sedan själva kunna handleda, stödja och utveckla innovationsledningsförmågor och kultur bland sina kollegor.
Pågår: 1 jan 2021 – 1 sept 2022

Modul 3: Stöd för att stärka strategisk ledningsförmåga
Vi stärker den strategiska ledningsförmågan hos ledande beslutsfattare i kommunerna. Strategiska ledningspersoner och medlemmar av kommunprojekten själva kommer att kunna identifiera behov och lösningar för att skapa och vidareutveckla strategiska och taktiska planer för innovation.
Pågår: 1 jan 2021 – 1 sept 2022

Modul 4: Stöd för ökad samverkansförmåga
Projektet utrustar nyckelaktörer inom kommunprojekten med insikter, kunskaper och förmågor att skapa samverkan i organisatoriska mellanrum – de glapp som finns mellan verksamheter och mellan olika projekt.
Pågår: 1 jan 2021 – 1 sept 2022

Modul 5: Projektledning och plattformsutveckling
Samordning av stödinsatser som levereras av konsortiet, intern och extern kommunikation (nyhetsbrev, webb), projektledning, ansvar för extern samverkansplattform för utbyte med externa miljöer (seminarium, café) via digital portal samt digital utbildningsplattform, löpande avstämningar med Vinnova.
Pågår: 1 nov 2021–31 okt 2022

Aktiviteter på den digitala plattformen

De aktiviteter och insatser som kommer att utvecklas och erbjudas inom projektet genomförs huvudsakligen digitalt genom den digitala utbildningsplattformen som kommer att byggas. I varje deltagande kommun hålls inledningsvis en heldag på temat innovationsledning för att ytterligare boosta den transformativa förändringen. De aktiviteter som ingår kommer bland annat att vara:

  • Coaching
  • Workshops
  • Utbildningar
  • Seminarier
  • Träningssessioner
  • Självstudier
  • Konkreta exempel från andra projekt
  • Strategiska insiktstjänster
  • Facilitering
  • Uppföljning

 

Efter projektavslut

När projektet avslutats kommer utbildningsplattformen att leva kvar och erbjuda innovationsledningstjänster till kommunprojekt. Projektkoordinatorn FPX säkerställer kontinuitet och livskraftighet genom sin specifika kompetens att upprätthålla nätverk och miljöer som förvaltar och vidareutvecklar ekosystem. Externa aktörer som tillhör ekosystemet kan engagera sig och med fler aktörer kan vi snabbare kan dra nytta av lärdomar och leverera mer behovsanpassade lösningar till fler kommuner. Certifiering av aktörer, produkter, tjänster, metoder och idéer kommer att genomföras.

OM PROJEKTET

Bakom projektet står ett konsortium av projektparter som omfattar en robust kombination av ledande forskare och praktiker med lång och relevant erfarenhet. Följande organisationer ingår i konsortiet:

Vinnväxt-klustret Future Position X (FPX)  är ett oberoende innovationscenter som arbetar för ökad tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden.
Ansvar för: FPX är projektkoordinator och har ett övergripande projektledaransvar, samt ansvarar för modul 1 och 5.
www.fpx.se

 

Linköpings universitet (LiU) är känt för innovativa utbildningar, gränsöverskridande forskning och nära samarbete med näringsliv och samhälle.
Ansvarar för: Strategisk ledning (modul 3), projektintern samverkans- och utvecklingsprocess.
www.liu.se

Genom sitt ekosystem skapar DigJourney framgångsrik transformation i företag och organisationer för att lyckas med den digitala omställningen.
Ansvarar för: Delansvarig för modul 2 och 5
www.digjourney.com

Crearum är verksamhetskonsulter med expertis kring strukturerat innovationsarbete  enligt ISO:56002  och metoder för ökad kreativitet och innovationsförmåga. Med en ”train the trainer-ansats” utbildar, processleder och coachar man på strategisk, taktisk och operativ nivå för att vidareutveckla individers, gruppers och organisationers innovationsförmåga.
Ansvar: Delansvarig för modul 2​
www.crearum.se

Länka Consulting stärker organisationers förmåga att navigera i komplexa projekt och processer i och mellan organisationer och perspektiv.
Ansvarar för: Delansvarig för kommunprojekten i modul 1, samt ansvarig för modul 4.
www.lankaconsulting.se

 

Policy Impact hjäper näringsliv och offentlig sektor att optimera sin impact, dra nytta av digitaliseringens möjligheter och verka i hållbar riktning.
Ansvarar för: Delansvarig för kommunprojekten i modul 1, samt för modul 3
www.policy-impact.se

Experter

Konsortiet inkluderar även en rad framstående experter från akademi och näringsliv som alla ingår i projektets gemensamma samverkansplattform där de bidrar med spjutspetskompetens, perspektiv på ramverk, metoder och forskning utifrån gällande evidensbas och praxis:

Add Gender
Specialister på jämställdhet och mångfald
Pernilla Alexandersson
Jenny Claesson 

Zingmark Consulting
Kompetens inom kommunikation och ledarskap i en uppkopplad värld
Karin Zingmark 

Lunds Universitet
Lea Funfschilling
Teis Hansen

Mohn Centre for Innovation and Regional Development, HVL
Prof. Lars Coenen

Hållbarhets- och samverkansexpert
Thomas Stoll

NIFU
Nordiska institutet för studier av innovation, forskning och utbildning.
Prof. Markus Bugge

Novas House
Emma Henriksson

Aktörer utanför konsortiet
Genom att även involvera och certifiera aktörer utanför konsortiet i våra lösningar och dela kunskap externt bygger vi kapacitet i ekosystemet så att nuvarande och framtida kommunprojekt får tillgång till ett bra, stort mångfacetterat stöd att arbeta med innovationsledning för omställning.

 

FINANSIÄR

Pin It on Pinterest