Visionen om klimatneutrala städer år 2030 kräver bland annat nya lösningar för byggbranschen. Gröna tak är en del av de gröna strategier och lösningar som har uppstått för att öka den biologiska mångfalden och möta klimatförändringarna i städerna.

Under de senaste veckorna har stora mängder regn fallit över Gävleområdet och hantering av dagvatten är en ytterst aktuell och viktig fråga. Visionen om klimatneutrala städer år 2030 kräver bland annat nya lösningar för byggbranschen. Gröna tak är en del av de gröna strategier och lösningar som har uppstått för att öka den biologiska mångfalden och möta klimatförändringarna i städerna. En stor fördel med gröna tak är den vattenhållande kapaciteten som kan avlasta dagvattensystemen genom att både fördröja och magasinera regnvatten.

Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” utforskade frågor kring etablering av gröna tak i stadsområden. Projektet samordnades av FPX och drevs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Vi har frågat tre inblandande i projektet, Henrik Dahl, VD på FPX, Agneta Persson, Anthesis, och Marita Wallhagen, docent i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle, om deras syn på gröna tak.

– När FPX genomförde detta projekt insåg vi inte hur aktuellt det skulle bli för Sverige och Gävle. Nu finns mer relevant kunskap, så det är bara att gå till handling. Ett nytt aktuellt område att börja med i Gävle kan vara Näringen eller Södra staden i Uppsala, säger Henrik Dahl.

– De översvämningar som har drabbat Gävle och andra europeiska städer den senaste tiden visar att gamla lösningar inte längre fungerar och att vi snabbt måste ställa om till en samhällelig infrastruktur som inte bara motverkar klimatförändringarna, utan som faktiskt förebygger dem. Till exempel måste gröna tak vara en del av den nya infrastrukturen. Forskningen visar att våra aktiviteter driver på klimatförändringarna. Den senaste IPCC-rapporten visar att risken för att översvämningshändelser ökar i betydelse och frekvens är sannolik, det vill säga över 66 % risk. Gröna tak kan bidra till att motverka och förebygga översvämningseffekter. Dessutom kan gröna tak samtidigt bidra till att stimulera den biologiska mångfalden och skapa platser för rekreation, säger Agneta Persson.

– Inom projektet har det blivit tydligt att gröna tak kan ge stora värden för både fastighetsägare och samhället och bidra till att vår byggda miljö blir mer miljömässigt hållbar. Att de gröna taken kan magasinera och fördröja dagvatten är en stor fördel. Att de dessutom ger ekosystemtjänster, ökad biologisk mångfald, kan minska värmeeffekter, positivt påverka luftkvalitet, buller, hälsa och välmående samt minska byggnadernas energianvändning är ytterligare några av de positiva effekterna av tak med vegetation enligt arkitekt Marita Wallhagen. Hade vi haft fler gröna tak och mindre andel hårdgjorda ytor i Gävle hade betydligt större andel av rekordregnet tagits omhand lokalt. Regnvattnet hade därmed inte bidragit till översvämningar och vattenfyllda källare i samma utsträckning.

Läs mer om projektet Gröna tak

Pin It on Pinterest