Länkade Geodata, 29:e maj…..

Planeringsprojektet ”Länkade geodata” som pågått sedan september 2014 har nu avslutats och en rapport kommer att lämnas till projektfinansiären Vinnova vid maj månads utgång.

Projektet har syftat till att öka kunskapen och förståelsen inom ett antal myndigheter för de möjligheter som länkade data ger. Målet har varit att utarbeta en projektplan för ett fortsatt implementationsprojekt.

Genom att länka geodata från olika myndigheter ökar förutsättningarna för att utveckla integrerade tjänster till medborgare, näringsliv och andra offentliga aktörer. Dessutom skapas nya förutsättningar för tjänsteleverantörer och andra intressenter att utveckla innovativa tjänster baserade på information från flera myndigheter. Det blir ett viktigt steg bort från arbete i stuprör inom offentlig förvaltning. Nyckeln till detta är så kallade länkade data.

Rapporten kommer att publiceras tillsammans med omvärldsanalys den 29 maj på www.fpx.se

Projektledare har Solgerd Tanzilli från Lantmäteriet varit. Övriga deltagare i projektet: Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Linköpings Universitet, Novogit AB samt Future Position X.