Matchmaking

Vi skapar möten och stärker kontaktvägar mellan människor. När personer med olika bakgrund, kompetenser och kulturer möts uppstår nya innovativa idéer. Vi bjuder in till möten som skapar nya projekt, nya affärsidéer eller nya forskningsområden. Tillsammans med företagen deltar vi också på internationella matchmakingaktiviteter för vidare affärsmöjligheter.
Kontaktperson: Ole Oldeen

Innovationsprocesser

Ibland går vi med huvudbry för hur vi kan göra saker smidigare eller mer effektivt. Vi löser dessa problem genom vår idégenereringsprocess S.P.O.C.K. Här möts människor med olika bakgrund, kompetens och kultur kring en gemensam frågeställning och nya innovativa lösningar skapas. Geo Life Startup Platform är en test- och utvecklingsplattform för utvecklare, forskare, studenter och innovatörer. I samarbete med Esri Inc. används kartplattformen för utveckling, test och visualisering av information innan den kommersialiseras till en produkt eller tjänst.
Kontaktperson: Emelie Hildebrand

Internationalisering/TRIIP

Vi hjälper små och medelstora företag att komma ut på nya marknader. Vi erbjuder projektkontor i Beijing och Wuhan, samt ett marknadskontor med inkubator i Zhuhai, Kina. Vi driver projektet TRIIP - The Regional Innovation Internationalization Project. TRIIP skapar nya förutsättningar för unga och innovativa företag att få erfarenheter av att verka på internationella marknader.
Kontaktperson: Emelie Hildebrand

Friskpiloter

Vi driver forskningsprojekt inom Geo Life Region kopplat till platsens påverkan på individens hälsa och välbefinnande. Vi söker volontärer eller så kallade ”Friskpiloter” som frivilligt deltar i något av våra kommande forskningsprojekt. Vem som helst får ansöka och kan få erbjudande om att samla in hälsodata i något av forskningsprojekten.
Kontaktperson: Jörgen Kunnari

Geo Life Magasin

Vår tidning Geo Life Magasin ger fördjupad och aktuell information om vad vi arbetar med. Magasinet publiceras två gånger per år och innehåller artiklar, intervjuer, notiser och andra spännande nyheter kopplat till klustrets medlemmar och partners.
Läs Geo Life Magasin här

Nyhetsbrev

Via vårt nyhetsbrev får du information om vad som händer i våra projekt och hos våra medlemsföretag. Nyhetsbreven kommer ut tio gånger per år och ger en närmare inblick i vår verksamhet.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Medlemskap

Juridiska personer är välkomna som medlemmar i Future Position X. Som medlem har du tillgång till alla våra erbjudanden och har även rösträtt på den årliga föreningsstämman.
Kontaktperson: Ole Oldeen

Utvecklingsprojekt

Vi startar och driver projekt med tex idébärare, entreprenörer, företagare eller forskare. Det kan handla om utveckling av en tjänst eller produkt, ett nytt forskningsprojekt eller implementering av befintlig teknik inom ett nytt användningsområde.
Kontaktperson: Roland Norgren

 

Har du en idé? Kontakta oss

 


 Verksamhetsområden

Geo Life Region

Future Position X leder det tioåriga innovations- och forskningsprogrammet Geo Life Region. Arbetet bygger på platsens påverkan på vår hälsa och välbefinnande liksom människans påverkan på platsen och miljön. Detta nya kunskapsområde kallar vi Geo Hälsa. Vi vill göra Gävleregionen till ett internationellt centrum för forskning och utveckling inom det nya kunskapsområdet.

Vi skapar miljöer där experter inom geografisk informationsteknik och forskare inom arbetsmiljö, medicin, genetik, beteendevetenskap, idrottsvetenskap och folkhälsa kan mötas. Genom att länka ihop olika kompetenser ser vi att ny kunskap, nya lösningar och nya affärsområden växer fram. Korsbefruktningen leder till nya innovationer, produkter och tjänster, nya och växande företag och fler arbetstillfällen.

Vi söker kontinuerligt volontärer eller så kallade ”Friskpiloter” som frivilligt deltar i kommande forskningsprojekt. Vem som helst får ansöka och kan få erbjudande om att samla in hälsodata i våra forskningsprojekt.

Programmet bygger på tre byggstenar - innovation, internationalisering och forskning. Geo Life Region finansieras främst av Vinnova.
Kontaktperson: Ole Oldeen

Innovationsprocessen

Vi vet att nya idéer uppstår i mötet och samtalet människor emellan. Vi erbjuden därför mötesplatser för entreprenörer, innovatörer, företagare, forskare och offentliga aktörer. Vi arrangerar workshops med personer som bär skiftande kompetenser, kulturer och erfarenheter. Med processen vi kallar SPOCK modelleras nya bärande affärsidéer och tas vidare mot kommersialisering. Här samarbetar vi tätt med företagsinkubatorn Movexum.

För utveckling och test av nya affärsidéer med bäring på plats och position erbjuder vi också Geo Life Startup Platform. Ett samarbete med Esri Inc. för idébärare, entreprenörer, företag och forskare som får fri tillgång till en digital plattform test och utveckling av nya produkter och applikationer.

Som ytterligare led i innovations- och utvecklingsprocessen kan vi erbjuda Geo Life Startup Platform. Detta sker i samarbete med ESRI Inc, en av världens största leverantörer av geografisk information. Här får forskare, företag och entreprenörer fri tillgång till plattformen för att testa och utveckla sina produkter och applikationer.

Se filmen om Geo Life Startup Platform
Kontaktperson: Emelie Hildebrand

Forskning och utveckling

I klustrets olika test- och utvecklingsmiljöer drivs forskningsprojekt inom geografisk information kopplat till bland annat logistik, miljö och hälsa. Därigenom skapas nya kopplingar mellan olika forskningsområden som utvecklar lokal, nationell och internationell forskning, vilket också attraherar internationella forskningsledare till vår region.

I regionen finns också flertalet utbildningar som är en viktig del för att möta framtida behov av kompetens inom geografisk information. Högskolan i Gävle har en treårig kandidatutbildning, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem, och en GIS-master utbildning. Folkuniversitet har distansutbildningen ”Avancerade GIS-användare”.

Inom ramen för Geo Life Region bjuder vi årligen in internationella forskningsledare och experter från Australien, Nya Zealand, Canada, USA, Kina, Storbritannien och Sverige. Från Sverige deltar forskare från Karolinska Institutet och Högskolan i Gävle. I dialogen mellan toppforskare och experter inom geografisk information och hälsa växer nya forskningsområden fram.
Kontaktperson: Roland Norgren

Internationalisering

Hos oss är internationalisering en integrerad del i hela verksamheten. Vi hjälper små och medelstora företag att komma ut på internationella marknader genom ett väletablerat nätverk runt om i världen. Genom våra kontakter och nätverk kan vi på ett tryggt sätt hjälpa våra små och medelstora företag att nå ut på nya marknader. Vi arbetar fram en handlingsplan tillsammans med företaget eller idébäraren och stöttar med kontakter, kunskap, kompetens, kapital och kommersialisering.

Ett pågående internationaliseringsprojekt ”TRIIP” - The Regional Innovation Internationalization Project, riktar sig till unga och innovativa företag från Gävleborg, Dalarna och Värmland. Här utvecklas nya metoder för att göra internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar. De medverkande företagen får konkreta erfarenheter av att verka på internationella marknader på ett säkert och tryggt sätt.

Vi ingår också i ett nätverk för världsledande GIS-kluster, ”Global Spatial Network”. Här utbyter vi kunskap, resultat och etablerar nya forsknings- och utvecklingsprojekt för att ständigt hålla oss och våra medlemsföretag uppdaterade om framtida inriktningar och krav.
Kontaktperson: Emelie Hildebrand