”Adresser i ambulansen” projektet tas vidare på nationell nivå

Ambulansen - hitta fram i tid och rädda liv
Ambulansen – hitta fram i tid och rädda liv

Adresser och vägnamn är av väsentlig information för SOS-alarm och andra Blåljusaktörer. Om inte informationen stämmer eller finns tillgänglig och ambulansen inte hittar kan allvarliga följder för patienten bli en konsekvens. För att säkra tillgänglighet och kvalitet för adresserna har Lantmäteriet av regeringen fått i uppdrag att föra ett nationellt register för belägenhetsadresser. Med belägenhetsadresser menas en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats.

Adresserna sätts, uppdateras och ajourhålls av kommunerna. Kvaliteten säkras bland annat genom standardiserade format, adresser skall skrivas likadant och kännas igen av alla som använder informationen, i alla kommuner. Med flera deltagande aktörer i kedjan från leverans till användning är det av högsta vikt att säkra dessa rutiner och processteg. Om något felas kan det bero på olika orsaker. Till exempel att det inte finns tillräckligt med resurser och uppdateringen släpar efter. Det kan vara som i detta fall, vägar och vägnamn som inte blir utsatta på kartan. Det kan även bero på förändringar av användningen av objekt som i vårt testfall vägbommar, som tas bort i verkligheten men inte i kartan och registret.

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Vem ansvarar för hela kedjan?

Svagaste länken
RESULTAT

Projektet visade att kvaliteten på adresser inte bara är en regional fråga utan bör samordnas och ansvaras för på nationell nivå. Resultatet ledde till projektansökan ”Gemensamma, standardiserade/rekommenderade geodata för blåljus” som Lantmäteriet svarar för till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Medel beviljades för tiden 2014-01–2015-06.

– Samordning på olika nivåer och standardiserade geodata är otroligt viktigt när flera skall bidra till insamling och ajourhållning av nationella register. Jag blev alldeles förskräckt när jag förstod att rutinerna i vår uppdateringsprocess inte fungerade och eftersläpningen för ajourhållningen var mer än ett år, Annelie Höök, GIS samordnare Gävle kommun.

Ambulans case kortfakta

Kontakta gärna Solgerd Tanzilli på Future Position X/Lantmäteriet för mer information om projektet.

solgerd.tanzilli@fpx.se